Nederlands

Een boodschap aan de mensheid: Covid-19 (Coronavirus) 

Beste broeders en zusters in de mensheid,

Deze brief wordt verstuurd door moslimgeleerden, opvoeders, predikers en denkers uit de hele wereld. Wij bidden dat u in goede gezondheid verkeert en dat u veilig bent voor het coronavirus (technisch aangeduid als COVID-19). Wij zijn toegewijd aan uw veiligheid, geluk en welzijn; het is in deze geest dat wij deze brief schrijven.

Wij bevinden ons in het midden van een pandemie. Het Coronavirus is bijna in elk land ter aanwezig. Mensen sterven eerder als ze besmet zijn met deze ziekte dan als ze besmet zouden zijn met de griep. Angst en bezorgdheid domineren ons dagelijks leven. Landen zijn afgesloten, scholen zijn gesloten en het sociale leven is ontmanteld. Velen zullen onvermijdelijk hun dierbaren verliezen. Velen zullen sterven voordat ze afscheid kunnen nemen.

Velen van ons hebben veel medeleven en eenheid getoond, ongeacht onze verschillen. Daarom geloven we dat zelfs in deze ongekende tijden het coronavirus het middel kan zijn voor een intellectuele en spirituele ontwaking. Hier volgt een aantal belangrijke punten om over na te denken.

WIJ ZIJN AFHANKELIJK VAN GOD

“O mensen, jullie zijn het die behoefte aan God hebben, maar God, Hij is de Behoefteloze, de Geprezene.”
De Koran, hoofdstuk 35, vers 15

Het Coronavirus heeft ons doen inzien dat we niet onafhankelijk zijn. We zijn beperkt en behoeftig. Ons bestaan en ons vermogen om te functioneren is afhankelijk van een vrijwel oneindig aantal zaken; zaken die we niet kunnen controleren en waar we geen macht over hebben. Al deze zaken zijn uiteindelijk afhankelijk van God. Gezien God ons en al het bovengenoemde heeft geschapen, is ons bestaan volledig afhankelijk van Hem. We zijn niet zelfvoorzienend, ook al zijn sommigen van ons misleid door te denken dat we dat wel zijn.

“Nee, voorwaar, de mens is zeker in overtreding. Omdat hij zichzelf als behoefteloos beschouwt.”
De Koran, hoofdstuk 96, vers 6 en 7

De hele wereld is op zijn kop gezet door slechts een minuscuul RNA-ketentje. Dit kleine virus, dat we met het blote oog niet kunnen zien, heeft bijna elk land ter wereld getroffen. Er is op dit moment geen genezing. De economie staat op instorten en de gezondheidssystemen zijn overweldigd. De mensen zijn bang en ongerust. De bevolking is gevraagd thuis te blijven. Geen enkele hoeveelheid geld en macht in de wereld, kan terugdraaien wat er tot nu toe is gebeurd. Dit zou ons, en vooral de arroganten onder ons, een belangrijke les moeten leren: we moeten nederig zijn. Een van de grootste barrières voor Goddelijke leiding en genade is de waan van zelfredzaamheid, die gebaseerd is op ego en arrogantie.

“En voorzeker, Wij hebben inderdaad naar gemeenschappen van vóór jou [Boodschappers] gestuurd en Wij hebben hen met tegenspoed en rampen getroffen. Hopelijk zullen zij nederig worden [tegenover God]”
De Koran, hoofdstuk 6, vers 42

HET CORONAVIRUS EN GODS TEKENEN

Velen van ons hebben nog nooit direct een virus waargenomen. Ook al is het zichtbaar met een elektronenmicroscoop, velen van ons vertrouwen op wetenschappelijke leerboeken en beelden, en wat de experts ons vertellen. We observeren en voelen echter wel de effecten van het virus. Dit is voor iedereen voldoende om te concluderen dat het virus bestaat. We treden ook op en nemen maatregelen om te voorkomen dat wij en anderen met deze ongeziene ziekte worden besmet. Als we dit op God toepassen, hebben we niet alleen een aangeboren bewustzijn van Zijn bestaan, maar kunnen we ook de effecten van Zijn werkelijkheid waarnemen en voelen.

We leven in dit verbazingwekkende universum. We hopen, hebben lief, zoeken gerechtigheid en geloven in de ultieme waarde van het menselijk leven. We redeneren, concluderen, leiden af en ontdekken. We leven in een uitgestrekt universum met miljarden planeten, sterren en sterrenstelsels. Het universum heeft wetten en fundamentele fysieke constanten die, als ze ook maar een beetje anders waren geweest, het ontstaan van bewust en gevoelig leven zouden hebben voorkomen. We leven op een planeet met meer dan 6.000 talen en meer dan acht miljoen levenssoorten. We voelen – diep van binnen – de onrechtvaardigheid van het kwaad en de juistheid van het goede.

Dit zijn allemaal tekenen van Gods bestaan en grootsheid.

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat God uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat Hij daarop allerlei dieren verspreidde en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker tekenen voor een volk dat verstandig is.”
De Koran, hoofdstuk 2, vers 164

LEVEN, DOOD EN DOEL

Het Coronavirus was en is verantwoordelijk voor vele sterfgevallen. In alarmerend tempo hebben we het aantal doden wereldwijd met de dag zien toenemen. Dit heeft angst en bezorgdheid opgeroepen. Maar het heeft ons ook de kans gegeven om na te denken over de aard van ons bestaan en om na te denken over de dood en het leven.

“Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.”
De Koran, hoofdstuk 3, vers 185

Het verwerpen van het feit dat ons leven een uiteindelijk doel heeft is absurd en contra-intuïtief. We zijn doelgerichte wezens. We doen alles met een doel, van het poetsen van onze tanden tot het kopen van een auto, maar sommigen van ons geloven niet dat ons eigen bestaan een doel heeft. Zonder een uiteindelijk doel hebben we geen echte reden om te bestaan, en ontbreekt er een diepgaande betekenis voor ons leven. Het ontkennen van een doel voor de basis van ons bestaan, terwijl we een verzonnen doel aan ons leven toeschrijven, is per definitie zelfbedrog. Het is niet anders dan zeggen: “Laten we doen alsof we een doel hebben.”

“En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”
De Koran, hoofdstuk 51, vers 56

God aanbidden is ons doel in het leven. God is geworteld in onze diepste natuur en wanneer God ons opdraagt om Hem te aanbidden is dat eigenlijk een barmhartigheid en een daad van liefde. Als we eenmaal ons hart vullen met ontzag en liefde voor God, voelen we ons vredig en ervaren we een rust die nooit onder woorden kan worden gebracht, en een kalmte die niet wordt verstoord door rampspoed.

“O mensen, gedenkt de gunst van God voor jullie. Is er een andere schepper dan God, Die jullie uit de hemelen en de aarde voorzieningen schenkt? Geen god is er dan Hij. Hoe kunnen jullie dan belogen worden?”
De Koran, hoofdstuk 35, vers 3

STOP DE CORRUPTIE EN ONRECHTVAARDIGHEID

Deze pandemie is geen toevallige gebeurtenis. Onze individuele en collectieve handelingen zijn verantwoordelijk voor wat er op onze planeet gebeurt. Dit zou ons moeten laten reflecteren over wat we wel of niet hebben gedaan, waardoor deze pandemie is veroorzaakt. Gezien onze afhankelijkheid van God en onze verwevenheid met andere zaken, waaronder ons milieu en andere mensen, moeten we ons realiseren dat het onze corruptie en onrechtvaardigheid zijn die mogelijk hebben bijgedragen aan deze pandemie.

“Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht, zodat Hij hun een gedeelte van wat zij hebben verricht doet proeven. Hopelijk zullen zij berouw tonen.”
De Koran, hoofdstuk 30, vers 41

De toestand van onze planeet is zodanig dat ze op het punt staat vernietigd te worden; de onthutsende niveaus van vervuiling zijn corrumperend en destabiliserend voor ons leefmilieu. Onrechtvaardigheid en oorlog zijn in overvloed aanwezig. Miljoenen van onze medemensen zijn vluchtelingen geworden, miljoenen zijn gedood tijdens lopende conflicten en miljoenen hebben niet genoeg te eten om te overleven. We zijn er collectief verantwoordelijk voor dat we niet genoeg doen om het kwaad te stoppen, en velen van ons zijn direct verantwoordelijk voor het veroorzaken ervan. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en begrijpen dat deze pandemie een signaal is, een goddelijk teken, om een einde te maken aan het onrecht en de corruptie op aarde.

“En zaait geen verderf op aarde na de verbetering ervan”
De Koran, hoofdstuk 7, vers 56

We moeten ons realiseren dat we zorgdragers van de aarde zijn. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het behoud van het evenwicht, voor de orde en voor het voorkomen van verspilling. Er moet een einde komen aan onrechtvaardige oorlogen, er moet een einde komen aan het vermoorden van onschuldige mensen, er moet een einde komen aan oneerlijk economisch beleid, er moet een einde komen aan de mishandeling van dieren, er moet een einde komen aan verspilling en hebzucht. We staan voor een tweetal keuzes: om Gods leiding, die het evenwicht en de orde zal herstellen, te volgen, of om door te gaan met de corruptie.

“Voorwaar, God verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand veranderen.”
De Koran, hoofdstuk 13, vers 11

VERTROUW DE BETROUWBARE

Deze wereldwijde pandemie heeft ons aan onze beeldschermen gekluisterd in afwachting van de volgende updates en aanwijzingen van de experts; virologen, epidemiologen en andere gezagsdragers. We vertrouwen op wat ze te zeggen hebben en volgen hun instructies op. Velen van ons, de meerderheid, hebben echter geen enkele mogelijkheid om de juistheid van hun uitspraken te beoordelen. We hebben niet de academische achtergrond of de expertise. Gezien onze beperkingen als mens kunnen we gewoonweg niet alles weten. Vertrouwen op de getuigenis van andere mensen is een onvermijdelijk en essentieel onderdeel van het leven. Aangezien we de getuigenis van sommige mensen kunnen vertrouwen, zou het zinvol zijn om iemand te vertrouwen die betrouwbaarder is dan de mensen die we nu vertrouwen.

“Mohammed is de Boodschapper van God”
De Koran, hoofdstuk 48, vers 29

De profeet Mohammed (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) claimde meer dan 1400 jaar geleden het profeetschap met de volgende eenvoudige maar diepgaande boodschap: Er is niemand waardig om te aanbidden behalve God, en de profeet Mohammed (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) is de laatste boodschapper van God. Wij raden u ten zeerste aan om de nauwkeurig vastgelegde geschiedenis van het leven van de profeet Mohammed (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) te bestuderen. Deze geeft ons aanzienlijk veel informatie over zijn integere karakter. Hij was geen leugenaar of bedrogene, maar de laatste van de glorieuze profeten en boodschappers, waaronder Noach, Abraham, Mozes en Jezus (vrede zij met hen allen). De eenheid van God is wat zij allen predikten, en de eenheid van de mensheid wordt het meest gevoeld als men die waarheid bevestigt.

Het bestuderen van de profeet Mohammeds (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) leven en leiding, zal ook aan het licht brengen dat hij goddelijk geïnspireerd was, en het zal substantieel bewijs leveren dat de Koran Gods laatste openbaring is.

In het licht van het bovenstaande, zou het accepteren van de boodschap van de profeet Mohammed (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) logischerwijs gelijk staan aan het accepteren van de boodschap van de experts waar we tijdens deze pandemie aandachtig naar hebben geluisterd.

HET CORONAVIRUS KAN JE NAAR HET PARADIJS LEIDEN

“Hij is Degene die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven, (en te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.”
De Koran, hoofdstuk 67, vers 2

God heeft ons geschapen om Hem te aanbidden en onderdeel van het aanbidden van Hem, is het worden getest met beproevingen zoals deze wereldwijde pandemie. Het slagen voor de test, door te reageren op een manier die God behaagt, faciliteert onze permanente verblijfplaats van eeuwige gelukzaligheid in het Paradijs. De wereld is een arena van beproevingen die fungeren als een mechanisme om deugdzaamheid te cultiveren, onze morele en spirituele groei te verzekeren en te beslissen wie van ons het eeuwige geluk werkelijk verdient. In deze moeilijke tijden moeten we geduldig en moedig zijn en mededogen tonen naar degenen die met het virus besmet zijn, door hen op elke mogelijke manier te helpen.

“Denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan, terwijl het gelijke dat tot degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan, nog niet tot jullie is gekomen? Rampen en tegenspoed troffen hen en zij werden zó geschokt dat de Boodschapper en degenen die met hem geloofden zeiden: “Wanneer komt de hulp van Allah?” Weet: voorwaar, de hulp van Allah is nabij.”
De Koran, hoofdstuk 2, vers 214

De islam is versterkend. Het ziet lijden, kwaad, schade, pijn en problemen als een test en het ziet tests als tekenen van Gods liefde. De profeet Mohammed (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) zei: “Wanneer God een dienaar liefheeft, test Hij hem.” De reden waarom God degenen die Hij liefheeft op de proef stelt is omdat die beproevingen de weg naar het Paradijs zijn – en toegelaten worden tot het Paradijs is een resultaat van goddelijke liefde en barmhartigheid. Daarom kan deze bijzondere test van COVID-19 ons helpen om het Paradijs te bereiken. Maar als we deze beproevingen niet kunnen overwinnen nadat we ons best hebben gedaan, zal Gods barmhartigheid en gerechtigheid ervoor zorgen dat we op de een of andere manier worden beloond, hetzij in dit leven, hetzij in het eeuwige leven dat ons te wachten staat.

EEN ONTWAKING

“En Wij zullen hun zeker de bestraffing van het wereldse (leven) doen proeven, vóór de grotere bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren. En wie is er onrechtvaardiger dan degene die met de Verzen van zijn Heer wordt vermaand en zich er vervolgens van afwendt?”
De Koran, hoofdstuk 32, vers 21 en 22

Deze wereldwijde pandemie zou een geestelijk en intellectueel ontwaken moeten veroorzaken. Het is tijd om terug te keren naar het pad van God. Deze door God gegeven test kan een teken zijn van zowel Goddelijke liefde als van onze eigen arrogantie. Als we nederig en geduldig zijn, hopen op Gods beloning, Hem oprecht aanbidden, mededogen tonen en het juiste doen, zullen we de test doorstaan en in aanmerking komen voor eeuwige gelukzaligheid in het paradijs – een plaats die zo zalig is dat als degene die het meest op aarde heeft geleden er maar even in zou worden opgenomen, hij zou uitroepen, zoals de Profeet (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) ons meedeelde: “Ik heb nog nooit geleden!”

De keuze is aan ons. We kunnen het feit accepteren dat God de enige godheid is die het aanbidden waardig is en dat de profeet Mohammed (moge Gods vrede en zegeningen met hem zijn) Zijn laatste boodschapper is, of we kunnen de waarheid verwerpen en op grond daarvan de bestraffing van God riskeren – want we hebben ervoor gekozen om Zijn leiding en barmhartigheid te verwerpen.  Nu is het tijd om te geloven en aan Hem te denken:

“En wie Allah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht”
De Koran, hoofdstuk 65, vers 2 en 3

Moge God ons allen leiden en beschermen, en ons in aanmerking laten komen voor Zijn bijzondere barmhartigheid.

ONDERGETEKENDEN:

Mufti Muhmmad Taqi Usmani, vice president of Darul Uloom University Karachi, Pakistan. The most Influential Muslim in 2020 according to www.themuslim500.com.

Sheikh Dr Sharif Ibrahim Saleh Alhussaini CON, Grand Mufti of Nigeria,  Chairman, Fatawa Committee of the Supreme Council for Islamic  Affairs of Nigeria, Chairman, Assembly of Muslims in Nigeria AMIN.

Muhmmad Seydya Suliman al-Nawawi al-Shanqiti, vice president of Association of Muslim scholars.

Hussain Yee, president of Serving Mankind Association, Malaysia.

Dr. Ali Muhammad Muhammad al-Sallabi, Muslim historian and religious scholar, Libya.

Dr Zakir Naik, Founder, Peace TV Network, Malaysia.

Dr Mohd Asri bin Zainul Abidin, Mufti of Perlis, Malaysia.

Abdul Raheem Green, international preacher, UK.

Sheikh Dr AbdulHayy Yusuf, Vice president of the board of the scholars of Sudan.

Dr Muhmmad Yusri Ibrahim, Academic and researcher, Egypt.

Daei al-Islam al-Shahhal, scholar, Lebanon.

Dr Haifaa Younis, Jannah institute, St. Louis, MO, USA.

Dr. Yasir Qadhi. Dean, The Islamic Seminary of America Dallas, TX, USA.

Sheikh Shadi Alsuleiman, Chairman of Australian National Imams Council (ANIC), Australia.

Dr Muhmmad Salah, Huda TV, Egypt.

Hamza Tzortzis, author and international preacher, UK.

Dr Tawfique Chowdhury, Australia.

Sheikh Omar Suleiman, Founder & President of Yaqeen Institute for Islamic Research, USA.

Imam Said Rageah, Chairman of Journey of Faith international conference, Chairman and founder of Sakinah Foundation, Toronto Canada.

Fadel Soliman, Director of Bridges Foundation, Egypt.

Dr. Anas Altikriti, CEO and founder, The Cordoba Foundation, United Kingdom.

Sheikh Zahir Mahmood, founder and teacher at As-Suffa Institute. Birmingham, England.

Sheikh Dr Haitham al-Haddad, founder of AlMarkaz for Revival and Reform Studies, UK. 

Sheikh Mohammed Abdullah Houiyat, scholar, Germany

Dr Kamil Salah, lecturer in Islamic jurisprudence University of Jarash, Jordan.

Sheikh Ihsan Mohammed Alotibie, scholar, Jordan.

Nour al-Din Yildiz a scholar and a preacher, Turkey.

Shaykh Asrar Rashid. Founder of Hadithiyya Institute, Imam at Jamatia Islamic Centre Birmingham. Author, theologian and orator, UK.

Muhammad Idrees Zubair, former professor and member BOG of IIU, Islamabad, Pakistan.

Dr. Bachir Aissam Almorrakochi, scholar, author and the director of Irshad Academy for studies and development, Morocco.

Shaykha Dr. Tamara Gray, Executive Director, scholar and chief spirituality officer of Rabata.

Imam Siraj Wahhaj, Masjid Al Taqwa New York.

Imam Dr. Khalil Abdur-Rashid, Muslim Chaplain at Harvard University, Instructor of Muslim Studies at Harvard Divinity School & Adjunct Professor of Public Policy at Harvard Kennedy School.

Follow us

Messenger icon
Send message via your Messenger App